Menu
202 large 00227l

1973. Nairne, Abramovic, Holman. Edinburgh Arts 1973.

30 July - 9 September 1973. L-R: Sandy Nairne, Marina Abramovic, Sally Holman at the Crinan Hotel, Argyll, Scotland. Edinburgh Arts 1973.