Menu
1635 large 02855l

1975. David Jansheski at Calanais (Callanish). Lewis. Edinburgh Arts 1975.

8 August 1975. David Jansheski at Calanais (Callanish), Lewis, Outer Hebrides. Edinburgh Arts 1975.